Termen en definities

VISI: De open standaard die het geheel omvat van de conceptuele, functionele en technische documentatie van VISI en de gepubliceerde eisen en richtlijnen voor implementatie. Oorspronkelijke afkorting van ‘Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw’. Een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie.

VISI systematiek: De theorie achter, de beoogde werking van VISI voor de eindgebruiker zoals beschreven in de conceptuele documentatie van VISI.

UML: Unified Modeling Language [[uml]]

ICDD: Informatie Container voor uitwisseling van documenten conform ISO 21597

Raamwerk: Het geheel van beschrijvingen van rollen, transacties, berichten en bijlagen, die de afspraken en/of communicatie omvatten die in een project/samenwerkingsverband gebruikt kunnen en mogen worden. Het raamwerk wordt vastgelegd conform de technische documentatie van VISI

Rol: Deelnemer in een transactie, degene die de vraag stelt of degene die het gevraagde uitvoert en oplevert. Gebruikers kunnen zelf rollen definieren en bij elke transactie in het raamwerk aangeven welke rollen bij de transactie betrokken zijn.

Transactie: een bindende afspraak tussen twee rollen die overeenkomen wat er moet gebeuren. Een transactie is in de praktijk een serie van berichten tussen twee rollen met als uitkomst een bepaald resultaat.

Bericht: Middel om informatie over te dragen / gegevens uit te wisselen. De inhoud van het bericht is van te voren gedefinieerd in een raamwerk en is onlosmakelijk verbonden aan een transactie.

Simpel gegevenselement: Type gegevenselement dat de basis vormt van het VISI-raamwerk met de eigenschappen van een bericht. Simpele gegevenselementen kunnen worden gecombineerd tot complexe gegevenselementen.

Complex gegevenselement: Type van gegevenselement dat in het VISI-raamwerk wordt gebruikt om (simpele) gegevenselementen te groeperen en daarmee tabellen op te bouwen.

Bijlage: Aan het VISI-Bericht toegevoegde documenten waaran meta-informatie gekoppeld kanzijn over het document.

SSL: Een beveiligingscertificaten is bedoeld om de uitgewisselde gegevens te authentiseren en het verzekeren van de privacy. Wanneer er wordt gecommuniceerd tussen server en gebruiker, zorgt dit ervoor dat de data niet kan worden afgeluisterd of vervalst. Het protocol wordt aangeduid met ‘SSL’ (‘Secure Sockets Layer’). Door middel van cryptografie en authenticatie levert dit protocol een beveiligde verbinding met het Internet. VISI vereist dat VISI communicatie tussen SOAP-servers altijd plaats vindt via https en SSL. Het gebruik van HTTPS (TLS 1.0 of hoger, met minimaal 128 bits encryptie) voor het versturen van VISI berichten en bijlagen is verplicht

DEMO methode: Methode voor het modelleren van bedrijfsprocessen waarin alle transacties een standaard patroon volgen. DEMO staat voor ‘Dynamic Essential Modelling of Organisations’. De methode is ontwikkeld door prof.dr.ir. J.L.G. Dietz van de Technische Universiteit Delft. [zie “Introductie tot DEMO”, 1996, Dietz, J.L.G., Samson, Alphen aan den Rijn; ISBN 9789014053271

Interactiekaart: De schematische weergave van een raamwerk, bedoeld om de relevante rollen en transacties voor een bestaand proces in kaart te brengen.

Promotor: Een computerprogramma dat een VISI-raamwerk (overeenkomstig W3C-technologie) vertaalt in een schema van berichten die behoren tot dat raamwerk. De Promotor wordt beschikbaar gesteld door BIM loket

Rolbeschrijving: Omschrijving van de aard en verantwoordelijkheid per rol, zoals is gedefinieerd in het VISI-raamwerk.

Rolverdeling: Toewijzing van (VISI-)rollen aan natuurlijke personen in een samenwerkingsverband van partijen

VISI-communicatie: Het op digitale wijze uitwisselen van berichten volgens de VISI-standaard

VISI-keurmerk: Het door BIM loket aan de VISI-compatibele software toegekende keurmerk, inclusief het daarbij behorende (unieke) registratienummer; het VISI-keurmerk borgt dat het desbetreffende softwareproduct met positief resultaat is getest op de eigenschap VISI-compatibiliteit.

VISI-leverancier: Een leverancier van VISI-compatibele software

W3C: World Wide Web Consortium (W3C) dat standaardformaten voor data-uitwisseling levert (zoals XML, XSD en XSLT), waarvan VISI gebruik maakt

xml: De W3C standaard bestandsformaat voor data-uitwisseling. XMLbestanden zijn leesbare tekstbestanden met een extensie ‘.xml’. VISI-raamwerken en -berichten worden vastgelegd in XML. [[xml]]

XSD: De W3C standaard schemaformaat voor data-uitwisseling. XSD-bestanden zijn leesbare tekstbestanden met een extensie ‘.xsd’. Met XSD worden toegestane bouwstenen van een XML-bestand gedefinieerd en kan ook worden vastgelegd welke waarden elementen mogen hebben. XML-bestanden die voldoen aan een bepaalde XSD zijn ‘valid’. De VISIsystematiek wordt door middel van een XSD-bestand vastgelegd